Algemene Voorwaarden

Hieronder vind u onze algemene voorwaarden en ons privacy beleid.

Algemene voorwaarden

Definities:
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De Stichting: De Stichting Social Service Tafelronde 92 Veenendaal waarmee de Deelnemer een overeenkomst tot deelname aan het evenement is aangegaan;
b. Evenement: Het door De Stichting te organiseren gravel evenement genaamd ‘… Lets’s Gravel!’;
c. Deelnemer: De natuurlijke persoon waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan het evenement;
d. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan het evenement;
e. Gravelreglement: Het tot deze algemene voorwaarden behorende loopreglement bij het evenement;

Toepasselijkheid:
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die De Stichting met een Deelnemer heeft gesloten
3. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het daarbij behorende reglement.

Portrechtrecht:
4. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van De Stichting zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Aansprakelijkheid:
5. De deelnemer dient zich er vooraf, al dan niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat.
6. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan De Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
7. Mocht ondanks het hierboven bepaalde toch aansprakelijkheid van De Stichting worden aangenomen voor schade van de deelnemer is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het van toepassing zijnde eigen risico.
8. De Deelnemer vrijwaart De Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
9. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Deelname:
10. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
11. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting over te dragen aan een derde.
12. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

Annulering

Individuele deelnemers
13. Indien het Evenement door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

14. Indien het Evenement na de start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Inschrijvingsprocedure
15. Inschrijving vooraf is mogelijk via website www.letsgravel.cc. Individuele deelnemers dienen via de aangeboden betaalmethodes op de website bij inschrijving te betalen.

Gravel reglement

Het evenement is een toertocht, geen wedstrijd;
Het evenement is een toertocht met sportief karakter en stelt eisen aan de fysieke conditie;
Deelname aan het evenement is geheel op eigen risico en op vrijwillige basis;
De organisatie is niet aansprakelijk voor enig vorm van letsel, opgedaan tijdens het evenement;
De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of schade aan mens en materiaal. Dan wel verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen;
Als deelnemer niet goed verzekerd is komt dit geheel op eigen risico;
Deelnemer draagt tijdens de tocht altijd een valhelm;
Deelnemer heeft respect voor de natuur en neemt eigen afval onderweg mee;
Deelnemers respecteren de Buiten- en Gravel Code opgesteld in samenwerking met de NTFU;
Deelnemer houdt zich ten allen tijden aan de verkeersregels;
Deelnemer volgt aanwijzingen van organisatie en politie op;
De route is ook toegankelijk voor andere recreanten;
Deelnemer geeft signaal voordat andere recreant gepasseerd wordt en bedankt bij passeren;
De organisatie is niet verantwoordelijk voor het mogelijk verdwalen of missen van routebordjes;
De organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit noodzakelijk maakt;
Indien een deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen is teruggave van het inschrijfgeld en compensatie van eventueel ander gemaakte kosten niet mogelijk;
Deelnemer vindt het goed dat zijn of haar beeltenis in beeld wordt gebruikt ter verslag en promotie van het evenement.
Je deelname aan dit evenement is geheel op eigen risico.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Social Service Tafelronde 92 Veenendaal gevestigd te Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 41179705 hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@letsgravel.cc.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Bij inschrijving voor ons gravel evenement, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

Deelnemers:

Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren

E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor ingeschreven is (bevestiging inschrijving, nieuwsberichten met betrekking tot het evenement). Daarnaast worden mails gestuurd met informatie over nieuwe edities van het evenement.

Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is. Normaalgesproken is dat ons 4 weken na het evenement wanneer alle restituties gedaan zijn.

Te fietsen afstand: ten behoeve van de indeling

Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, cq door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de fotografie van individuele deelnemers, de productie van de enveloppen met adressen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Op de www.letsgravel.cc zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


E-mail: info@letsgravel.cc

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.